Raport

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Raport

Raport

Raport z ewaluacji wewnętrznej                                                          

 

Obszar

       Efekty działalności dydaktycznej,    wychowawczej i opiekuńczej oraz innej  działalności statutowej szkoły.

 

Wymaganie

       1.4 – Respektowane są normy społeczne.

 

 

Autorzy:

                                                        Przewodnicząca Katarzyna Kryspin

                                                        Członek  Małgorzata  Radecka

                                                        Członek  Izabela Podrażka

 

Brudki Stare, luty 2012

 

I. Wprowadzenie

 

     W roku szkolnym 2011/2012 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której celem było

uzyskanie informacji, czy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje oraz zebranie informacji, czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań.

            Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do opracowania planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów respektowania norm społecznych i wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

Odbiorcami raportu są: dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie, personel pomocniczy.

Przedmiot ewaluacji: Analiza struktur Programu Wychowawczego i Profilaktyki, a w szczególności zbadanie stopnia respektowania norm społecznych w szkole.

Ewaluacja miała służyć odpowiedzi na następujące pytania kluczowe:

 1. Które regulaminy prawa wewnątrzszkolnego określają zasady dotyczące norm społecznych?
 2. Kto i kiedy zapoznaje uczniów z tymi regulaminami?
 3. Kto dokonuje diagnozy i analizy działań wychowawczych?
 4. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła? W jaki sposób są te działania udokumentowane?
 5. Jakie zachowania prezentują uczniowie na terenie szkoły, w klasie, poza szkołą?
 6. Jak często szkoła modyfikuje regulaminy dotyczące respektowania norm społecznych? Czy modyfikując regulaminy szkoła uwzględnia inicjatywy uczniów?

- kryteriami ewaluacji są:

1. Spójność i dostępność regulaminów prawa wewnątrzszkolnego określających zasady dotyczące norm społecznych.

 1. Opinia na temat sposobu zapoznawania uczniów z tymi regulaminami.
 2. Użyteczność dokonywanej diagnozy i analizy działań wychowawczych.

4.1. Skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez szkołę.

4.2. Opinia na temat sposobów dokumentowania tych działań.

5.1.Zgodność zachowań prezentowanych przez uczniów na terenie szkoły, w klasie, poza szkołą z zasadami przyjętymi w szkole.

5.2. Efektywność działań podejmowanych w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań.

6.1. Wykorzystanie analizy działań wychowawczych w celu modyfikowania regulaminów dotyczących respektowania norm społecznych.

     6.2. Możliwość wykorzystania inicjatywy uczniów w procesie modyfikowania regulaminów.

 

Wyniki zostaną zaprezentowane na zebraniu Rady Pedagogicznej w formie pisemnej i umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły www.pspbrudkistare.szkolnastrona.pl

Podczas prowadzonego procesu badawczego zespół szukał odpowiedzi na pytania „jak jest”, „dlaczego tak jest”, „czy to, że tak, jest to dobrze czy źle”. „Ocena” miała na celu odpowiedź na pytania kluczowe w oparciu o wyżej wskazane kryteria.

 

 

 

II. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu.

 

            W ramach prowadzonej ewaluacji zastosowano różne metody i sposoby gromadzenia informacji. Służyło to zebraniu danych możliwie pełnych i uwzględniających różne punkty widzenia. Metodami badawczymi, które wykorzystano w ewaluacji były: analiza dokumentacji (wykaz zamieszczono w aneksie), wywiad przeprowadzony z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami, wybraną grupą uczniów, wybraną grupą rodziców, przewoźnikami, pracownikami obsługi. Informacje pozyskane z zastosowaniem wymienionych metod zostały analizowane i opisane za pomocą analiz ilościowych i jakościowych.

 

III. Prezentacja wyników ewaluacji

 

            Badania wykazały, że uczniowie bardzo chętnie chodzą do szkoły, czują się w niej bezpiecznie. Wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje, a zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne. Zasady prawidłowego zachowania się uczniowie poznali od wychowawców, nauczycieli, rodziców, dyrektora szkoły. Włożyli oni wiele starań, by wpoić młodym ludziom normy funkcjonowania w społeczeństwie.

            Zdecydowana większość ankietowanych uczniów jest zdania, że w szkole nie miejsc niebezpiecznych. Pojedyncze osoby jako miejsca, w których czują się mniej bezpiecznie wskazują  korytarz i szatnię. Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców, ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie, nie czują zagrożenia ze strony innych uczniów. Pojedyncze osoby jako miejsca, w których mogą pojawiać się zagrożenia wskazują  toalety, wąski korytarz, autobus i szatnię. Większość uczniów twierdzi, że nie mają miejsca w szkole sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. Dyskomfortem dla pojedynczych uczniów są sytuacje, w których czują się obrażeni, bądź zauważają obrażanie ich kolegów.

            W szkole diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Prowadzona jest systematyczna obserwacja uczniów. Wśród uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadza się ankiety i wywiady, dotyczące sytuacji wychowawczej, przestrzegania ustalonych norm zachowania, bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie i rodziców mają poczucie, że niewłaściwe, a także ryzykowne zachowania uczniów są szybko wychwytywane przez kadrę nauczycielską, a pożądane zachowania uczniów są dostrzegane i chwalone. Rodzice informowani są o możliwych zagrożeniach i zachowaniach ich dzieci niezgodnych z zasadami panującymi w szkole.

            Podejmując działania profilaktyczne wobec zagrożeń, szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, parafią a także instytucjami kulturalno-oświatowymi, kuratorami z wydziału rodzinnego.            

            Nauczyciele, dyrektor szkoły, pracownicy obsługi informują uczniów jakich zachowań się od nich oczekuje. Pracownicy szkoły zwracają szczególną uwagę na propagowanie pozytywnych zachowań pełniąc dyżury w szkole, podczas odwozów, w trakcie apeli szkolnych. Pozytywne zachowania i wzorce są rozpowszechniane przez nauczycieli i wychowawców w czasie trwania zajęć, na godzinach wychowawczych.

            Wzmacnianie pozytywnych zachowań wśród uczniów odbywa się poprzez dostosowywanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, realizację programu profilaktyki i wychowawczego, angażowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły (udział w apelach, uroczystościach), zaangażowanie w akcje charytatywne.

            Nauczyciele starają się motywować uczniów pozytywnie, stosując różne formy nagradzania (pozytywne uwagi w zeszytach spostrzeżeń, pochwały słowne na forum klasy i szkoły, dyplomy, klasowe gazetki sukcesów, nagrody rzeczowe) oraz informując o wszystkich sukcesach i przykładach właściwych zachowań całą społeczność szkolną i rodziców. Wzmacnianiu pozytywnych postaw służy też publikowanie informacji o osiągnięciach nauczycieli i uczniów oraz prezentowanie sukcesów uczniowskich na stronie internetowej szkoły oraz na gazetkach szkolnych. Dwa razy w roku na apelach szkolnych są omawiane wyniki nauczania i zachowania uczniów, sukcesy i udziały i osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dokonywana jest również analiza jakościowa i ilościowa wystawianych ocen zachowania po zakończeniu każdego semestru i w odniesieniu do lat ubiegłych.

Na koniec roku najlepsi uczniowie są nagradzani nagrodami książkowymi. Uczniowie są typowani i nagradzani nagrodami Wójta. Otrzymują również stypendia dyrektora szkoły za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz osiągnięcia sportowe. Rodzice otrzymują listy gratulacyjne.

            Nauczyciele starają się eliminować negatywne zachowania uczniów poprzez bieżące kontrolowanie zachowań uczniów, udzielanie rad, budzenie empatii i ukazywanie konsekwencji złych zachowań, rozmowy indywidualne z uczniami, podpisywanie kontraktów, omawianie zasad zachowania na godzinach wychowawczych, uwagi pisemne w zeszycie spostrzeżeń. Nauczyciele informują rodziców o negatywnym zachowaniu ucznia, szukając rozwiązania problemu razem z rodzicami. Wychowawcy dokonują systematycznej pedagogizacji rodziców.

      Uczniowie, w opinii wszystkich pracowników szkoły i obsługi, prezentują właściwe zachowania, zgodne z oczekiwaniami szkoły. W trakcie obserwacji nie stwierdzono zachowań uczniów odbiegających od ogólnie przyjętych norm społecznych. Zwrócono uwagę na wysoką kulturę w zachowaniu uczniów, którzy odnoszą się z szacunkiem do osób dorosłych i do siebie samych. Za osiągnięcie szkoły w kształtowaniu wymaganych wśród uczniów zachowań nauczyciele i pracownicy uważają koleżeństwo, otaczanie opieką słabszych, życzliwość, aktywność, kolegów, obowiązkowość, reagowanie na uwagi nauczycieli, używanie zwrotów grzecznościowych, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Uczniowie biorą aktywny udział w uroczystościach szkolnych, przyjmują właściwą postawę, dbają o strój galowy, kultywują tradycje szkolne, mają szacunek do symboli narodowych. Uczniowie stosują się do regulaminów i zasad bezpieczeństwa, nie ulegają nałogom, nie namawiają innych do złych zachowań, dbają o mienie szkoły i innych.

            W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów. Pojawiające się sytuacje trudne są na bieżąco analizowane przez zespoły nauczycieli, w obecności wychowawcy.

            Po każdym semestrze nauczyciele dokonują szczegółowych analiz podejmowanych działań wychowawczych, opracowują ich wyniki, które następnie przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej. Na tej podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy wychowawczej. Ciągłemu monitorowaniu podlega frekwencja uczniów, ze szczególną analizą dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego.

            W modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczniów i rodziców. Propozycje zmian wynikają w trakcie rozmów z rodzicami, uczniami, w trakcie ich ankietowania. Uczniowie zgłaszają propozycje zmian: dyżury uczniów w wyznaczonych miejscach w szkole – szatnia, podczas przygotowywania sali do spożywania ciepłego posiłku, pomoc przy ubieraniu dzieci przedszkolnych, udziały w akcjach charytatywnych „Góra grosza”, zbiórka makulatury, zużytych baterii, sprzedaż kalendarzyków uczniowskich z przeznaczeniem na cele fundacji. Uczniowie są inicjatorami wielu imprez szkolnych: dyskoteki szkolne, loterie fantowe. Przeprowadzali konkursy pod hasłem „Najpiękniejsza dekoracja klasy”, „Najbardziej kulturalny uczeń w szkole”. Wszystkie propozycje uczniowskie zostały uwzględnione w działaniach szkoły.

             

IV. Wnioski

 

 1. Uczniowie znają i przestrzegają regulaminów obowiązujących w szkole. Regulaminy prawa wewnątrzszkolnego określające zasady dotyczące norm społecznych są spójne i ogólnodostępne.

      Występuje zgodność zachowań prezentowanych przez uczniów na terenie szkoły, w klasie, poza           szkołą z zasadami przyjętymi w szkole.

 1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć zdarzają się pojedyncze sytuacje obrażania słownego. Uczniowie objęci są troskliwą opieką podczas całodziennego pobytu w szkole i w drodze do domu.
 2. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Informacje uzyskują zwłaszcza na lekcjach wychowawczych, podczas rozmów indywidualnych, apeli szkolnych. Nauczyciele przywiązują ogromną rolę do propagowania i rozpowszechniania wśród uczniów pozytywnych zachowań.
 3. W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki tej diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie, wystawiania oceny zachowania, dokonywania zmian w podejmowanych działaniach wychowawczych.
 4. W szkole podejmowane są różnego rodzaju skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Szkoła prowadzi dokumentację potwierdzającą te działania.
 5. Dokonywana przez nauczycieli analiza działań wychowawczych jest wykorzystana w celu modyfikowania regulaminów dotyczących respektowania norm społecznych. Uczniowie i rodzice mają możliwość zgłaszania inicjatywy w procesie modyfikowania tych regulaminów.

 

V. Rekomendacje

 

 

 1. Szkoła – nauczyciele, personel, rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.
 2. Wyniki diagnozy wykorzystywać do opracowywania i modyfikowania programów: wychowawczego, profilaktycznego oraz programów wychowawczych klas.
 3. Zwiększyć ilość pochwał na forum szkoły, kontynuować konkurs szkolny na „Najbardziej Kulturalnego Ucznia Szkoły”, przygotowywać szkolne gazetki ścienne prezentujące wzorce zachowań.
 4. Zachęcać rodziców do aktywnego uczestnictwa w zebraniach klasowych, w celu analizowania zachowań uczniów, ustalenia działań w celu eliminowania działań niepożądanych.

 

VI. Aneks

 

1. Lista analizowanej dokumentacji:

 

- Statut Szkoły;

- Program Wychowawczy;

- Program Profilaktyki;

- księga protokołów Rady Pedagogicznej;

- plan nadzoru;

- dzienniki lekcyjne (rok szkolny 2011/2012);

- dzienniki zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań (rok szkolny 2011/2012);

- protokoły z zebrań nauczycieli uczących w klasach IV – VI (rok szkolny 2010/2011, 2011/2012);

- zeszyty spostrzeżeń o uczniu;

- strona internetowa szkoły.

 

 

2. Wykorzystane narzędzie badawcze:

- Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, przewoźnikiem, pracownikami obsługi, pracownikami wydającymi posiłki (załącznik nr 1);

- kwestionariusz ankiety z rodzicami i uczniami (załącznik  nr 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik  nr 1                                                         

 

                                                                                              Brudki Stare, 10 stycznia 2012r.

 

 

 

ARKUSZ WYWIADU Z NAUCZYCIELAMI

NA TEMAT: ZACHOWANIE UCZNIÓW NA LEKCJACH, PRZERWACH MIĘDZYLEKCYJNYCH, IMPREZACH SZKOLNYCH

 

 1. Jakie pozytywne zachowania uczniów obserwuje Pani w czasie:

a)      lekcji

b)      przerw międzylekcyjnych

c)      uroczystości szkolnych

d)     dyskotek

e)      wycieczek

f)       inne, proszę dopisać jakie

 

 

 1. Jakie zachowania uczniów budzą Pani niepokój w czasie:

a)      lekcji

b)      przerw międzylekcyjnych

c)      uroczystości szkolnych

d)     dyskotek

e)      wycieczek

f)       inne, proszę dopisać jakie

 

 1. Kto i w jaki sposób informuje uczniów jakich zachowań się od nich oczekuje w czasie: lekcji, przerw międzylekcyjnych, uroczystości szkolnych, dyskotek, wycieczek, itp.?

 

 

 1. W jaki sposób dokonuje Pani analizy działań, podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań?

 

 1. Jakie działania podejmuje Pani w celu wzmacniania pozytywnych zachowań uczniów?

 

 

 1. Jakie działania podejmuje Pani w celu eliminowania negatywnych zachowań uczniów?

 

 1. Czy podejmowane przez Panią działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy i opinie uczniów?

 

 1. Jakie działania Pani zdaniem,  mogłaby podjąć szkoła, aby wzmacniać pozytywne zachowania uczniów?

 

 

 1. Czy Pani zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

 

 

                                                                                              Brudki Stare, 10 stycznia  2012r.

                       

 

ARKUSZ WYWIADU Z PRZEWOŹNIKAMI

NA TEMAT: ZACHOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W CZASIE DOWOZÓW DO SZKOŁY

 

1. Jakie pozytywne zachowania naszych uczniów obserwuje Pan/Pani w czasie dowożenia?

 

 

2. Jakie zachowania naszych uczniów budzą Pana/Pani niepokój?

 

 

 

3. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie dojeżdżający do naszej szkoły czują się  bezpiecznie? Jeżeli nie to dlaczego?

 

 

4. Jakie działania,  Pana/Pani zdaniem,  mogłaby podjąć szkoła, aby poprawić organizację i bezpieczeństwo dowożonych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                  Brudki Stare, 10 stycznia 2012r.

 

ARKUSZ WYWIADU Z PRACOWNIKAMI OBSŁUGI

NA TEMAT: ZACHOWANIE UCZNIÓW NA PRZERWACH MIĘDZYLEKCYJNYCH,

IMPREZACH SZKOLNYCH

 

 1. Jakie pozytywne zachowania uczniów  obserwuje Pani w czasie:

 

a)      przerw międzylekcyjnych

b)      uroczystości szkolnych

c)      dyskotek

d)     inne proszę dopisać jakie

 

 1. Jakie zachowania uczniów budzą Pani niepokój w czasie:

 

a)      przerw międzylekcyjnych

b)      uroczystości szkolnych

c)      dyskotek

d)     inne proszę dopisać jakie

 

 1. Czy reaguje Pani na właściwe zachowania uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

 

 

 1. Czy reaguje Pani na niewłaściwe zachowania uczniów? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

 

 

 1. Co szkoła robi, by wzmacniać właściwe zachowania uczniów?

 

 1. Co szkoła robi, by eliminować  niewłaściwe zachowania uczniów?

 

 1. Jakie działania Pani zdaniem,  mogłaby podjąć szkoła, aby wzmacniać pozytywne zachowania uczniów?

 

 

 1. Czy Pani zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Brudki Stare, 10 stycznia  2012r.

 

 

 

ARKUSZ WYWIADU Z PRACOWNIKAMI WYDAJĄCYMI POSIŁKI

NA TEMAT: ZACHOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

 

 

1. Jakie pozytywne zachowania naszych uczniów obserwuje Pani w czasie wydawania posiłków?

 

 

2. Jakie zachowania naszych uczniów budzą Pani niepokój?

 

 

 

3. Czy Pani zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? Jeżeli nie, to dlaczego?

 

 

4. Jakie działania,  Pani zdaniem,  mogłaby podjąć szkoła, aby poprawić organizację i bezpieczeństwo spożywania posiłków?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brudki Stare, 10 stycznia 2012r.

 

WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY

 

 

 

 1. W jaki sposób w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów?

 

 

 

 

 1. Jakie działania podejmowane są w Pani szkole wobec zdiagnozowanych zagrożeń?

 

 

 

 1. Czy w tym lub w poprzednim  roku szkolnym zostały wymierzone przez Panią kary statutowe? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

 

 

 

 1. Jakie działania podejmowane są w Pani szkole w celu wzmacniania pożądanych zachowań uczniów?

 

 

 

 1. Czy zaistniała potrzeba modyfikacji działań wychowawczych? Jeśli tak, to jakie propozycje zmian w działaniach wychowawczych zgłaszali uczniowie?

 

 

 1. Które ze zgłaszanych propozycji zmian zostały uwzględnione?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik  nr 2

 

ANKIETA DLA RODZICÓW

Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie stopnia respektowania norm społecznych

w szkole. Ankieta jest anonimowa

 

 

 1. Czy Pani (a) dziecko lubi chodzić do szkoły?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 1. Czy Pani (a) dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 1. Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole, że Pani (a) dziecko:

 

a)      ktoś obrażał,

b)      ktoś obrażał osobę z jego klasy,

c)      zostało pobite,

d)     ktoś z jego klasy został pobity,

e)      używano w trakcie bójki z nim ostrego narzędzia,

f)       było świadkiem bójki z użyciem ostrego narzędzia,

g)      inni zmuszali go do kupowania czegoś za jego własne pieniądze,

h)      ktoś z jego klasy był zmuszany przez innych do kupowania czegoś za własne pieniądze,

i)        ukradziono mu jakiś przedmiot lub pieniądze,

j)       komuś z jego klasy skradziono jakiś przedmiot lub pieniądze,

k)     żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca.

 

4. Jeśli są w szkole miejsca, w których uczniowie czują się mało bezpieczni, proszę o wskazanie ich na liście:

 

a)      wszędzie w szkole czują się bezpiecznie

b)      klasa

c)      korytarz

d)     boisko

e)      toalety

f)       szatnia

g)      jadalnia

h)      inne, napisz jakie …………………………………

 

5. Czy Pani (a) dziecko zna zasady właściwego zachowania się w szkole?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

6. Czy zasady właściwego zachowania się w szkole są dla Pani (a) dziecka jasne?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 

7.  W jaki sposób Pani (a) dziecko poznało zasady właściwego zachowania się w szkole?

 

a)      dowiedział się od wychowawcy klasy

b)      dowiedział się od Dyrektora szkoły

c)      dowiedział się od innych nauczycieli

d)     dowiedział się od innych uczniów

e)      sam przeczytał Statut i regulaminy

f)       ode mnie, jako rodzica

g)      inny sposób, napisz jaki ……………………………………………

 

 1. Czy Pani (a) zdaniem nauczyciele szybko reagują na niewłaściwe zachowania uczniów?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

e)      nie ma takich zachowań

 

 

 1. Czy nauczyciele informują Panią (a) o złym zachowaniu dziecka?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 

 1. Czy Pani (a) zdaniem pozytywne zachowania Pani (a) dziecka są dostrzegane przez nauczycieli?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

                                                                                                                      Dziękujemy za szczere odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW

 

Prosimy o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie stopnia respektowania norm społecznych

w szkole. Ankieta jest anonimowa

 

 1. Czy lubisz chodzić do szkoły?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 1. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 1. Czy w ciągu ostatniego roku szkolnego zdarzyło się w szkole, że:

 

a)      ktoś Cię obrażał,

b)      ktoś obrażał osobę z Twojej klasy,

c)      zostałeś pobity,

d)     ktoś z twojej klasy został pobity,

e)      używano w trakcie bójki z Tobą ostrego narzędzia,

f)       byłeś świadkiem bójki z użyciem ostrego narzędzia,

g)      inni zmuszali Cię do kupowania czegoś za Twoje własne pieniądze,

h)      ktoś z Twojej klasy był zmuszany przez innych do kupowania czegoś za własne pieniądze,

i)        ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze,

j)        komuś z Twojej klasy skradziono jakiś przedmiot lub pieniądze,

k)      żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca.

 

 1. Jeśli są w szkole miejsca, w których czujesz się mało bezpieczny wskaż je na liście:

 

a)      wszędzie w szkole czuję się bezpiecznie

b)      klasa

c)      korytarz

d)     boisko

e)      toalety

f)       szatnia

g)      jadalnia

h)      inne, napisz jakie …………………………………

 

 1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 

 

 1. Czy zasady właściwego zachowania się w szkole są dla Ciebie jasne?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 1. W jaki sposób poznałeś zasady właściwego zachowania się w szkole?

 

a)      dowiedziałem się od wychowawcy klasy

b)      dowiedziałem się od Dyrektora szkoły

c)      dowiedziałem się od innych nauczycieli

d)     dowiedziałem się od innych uczniów

e)      sam przeczytałem Statut i regulaminy

f)       inny sposób, napisz jaki ……………………………………………

 

 1. Czy nauczyciele reagują na złe zachowania uczniów?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 1. Czy nauczyciele informują rodziców o złym zachowaniu uczniów?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 

 1. Czy nauczyciele doceniają Twoje dobre zachowanie?

 

a)      zdecydowanie tak

b)      raczej tak

c)      raczej nie

d)     zdecydowanie nie

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Dziękujemy za szczere odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaniem rodziców, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, szkoła – nauczyciele i rodzice, powinna podejmować następujące działania:

 • zwiększyć kary: stosować nagany, zaostrzyć dyscyplinę oraz wyciągać konsekwencje ze złego zachowania i szybko reagować (16,67%)
 • informować o zagrożeniach, wskazywać, które zachowania są dobre, a które złe (16,67%)
 • obserwować uczniów, poświęcać im więcej czasu, uwagi, częściej ich kontrolować (16,67%)
 • zacieśnić współpracę: rodzic – nauczyciel – uczeń (10%)
 • eliminować złe nawyki uczniów, uczyć tolerancji i przyzwoitości (10%)
 • bardziej zaangażować do współpracy podmioty pozaszkolne
 • zwiększyć zaufanie do dyrekcji, nauczycieli, personelu.

Podobnie odpowiadali ankietowani nauczyciele i personel szkoły.          Ich zdaniem, szkoła – nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej powinna podejmować następujące działania:

 • polepszyć współpracę: szkoła – rodzice (33,33%)
 • podejmować bardziej stanowcze działania w stosunku do uczniów sprawiających problemy wychowawcze, zwiększyć kary (22,22%)
 • reagować na każdy przejaw agresji (11,11%)
 • bardziej przestrzegać regulaminu szkolnego (7,40%)
 • monitorować na bieżąco zachowania uczniów (3,70%)
 • rozmawiać z wychowawcami klas (3,70%)

 

         Przeprowadzone badania pozwalają również na sformułowanie następującego wniosku praktycznego:

Należy opracować plan działań mający na celu zwiększenie wśród uczniów  i nauczycieli respektowanie norm społecznych oraz zmniejszenie (wyeliminowanie) zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

 

 

 

 

 

 

Z odpowiedzi na kluczowe pytania wynika:

 

Mocne strony:

- znają regulaminy obowiązujące w szkole

- znają prawa i obowiązki ucznia

- w szkole są prowadzone działania wychowawcze i profilaktyczne

- szkoła prowadzi dokumentację potwierdzająca ww. działania

 

Słabe strony:

 

- brak wspólnych oddziaływań wychowawczych na uczni (brak procedur)

 

1.Które regulaminy prawa wewnętrznego określają zasady dotyczące norm społecznych?

Regulaminy zawarte w Statucie Szkoły oraz prawa i obowiązki ucznia.

 

2. Kto i kiedy zapoznaje uczniów z tymi regulaminami?

Nauczyciele i wychowawcy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

 

3. Kto i jak często dokonuje diagnozy i analizy działań wychowawczych?

- Dyrekcja szkoły dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu semestru, analiza dokumentacji szkolnej przez dyrektora i wice-dyrektora, oraz

 w czasie rozmów pohospitacyjnych i ankiet.

 

4. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła?

- lekcje wychowawcze

- zajęcia prowadzone przez pedagogów szkolnych

- zajęcia prowadzone dla uczniów przez specjalistów z PPP

- zajęcia prowadzone przez PPP dla rodziców

- szkolenia uczniów z przedstawicielami Policji

- kontakt pedagogów szkolnych z kuratorami

- udział w ogólnopolskich kampaniach ZTU i Bezpieczna Szkoła

- współpraca szkoły z PCPR i Sądem Rejonowym w Rybniku

- zajęcia z wychowania do życia w rodzinie

- kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami

- udział uczniów w przedstawieniach teatralnych o tematyce profilaktycznej

 

5.W jaki sposób te działania są dokumentowane?

Wynika to z zaplanowanych realizowanych działań, które odnotowywane są:

- w dziennikach lekcyjnych

- w dokumentacji pedagogów

- teczkach wychowawców

 

6. Jak często ocenia się skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych?

Dwa razy w roku kiedy jest dokonywana analiza dokumentów wychowawców i pedagogów:

- sprawozdania zespołu wychowawczego

- sprawozdanie pracy pedagogów

- analiza ocen z zachowania uczniów

 

7. Jakie zachowania prezentują uczniowie na terenie szkoły, w klasie, poza szkołą?

- na terenie szkoły: wszelkie objawy agresji, konflikty rówieśnicze są na bieżąco rozwiązywane, w razie potrzeby wzywani są rodzice, stosowany jest system kar i nagród       wg. Statutu Szkoły,

- w klasie: konflikty klasowe rozwiązują wychowawcy lub pedagodzy

- poza szkoła: te konflikty należą do rzadkości, w razie potrzeby następuje współpraca            z rodzicami, kuratorami i Policją.

 

8. Jak często szkoła modyfikuje regulaminy dotyczące respektowania norm społecznych?

Przy zmianie Statutu i ewaluacji Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego.

 

W badaniu, w trakcie którego szukano odpowiedzi na 4 pytania kluczowe:

1. Jaki jest poziom znajomości norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa w opinii uczniów, rodziców

i nauczycieli?

2. W jakim stopniu uczniowie respektują normy społeczne w życiu szkolnym oraz czują się bezpieczni?

3. Jak reagujemy i jakie konsekwencje są wyciągane za nie przestrzeganie lub naruszanie norm

społecznych w szkole i zasad bezpieczeństwa?

4. W jakim stopniu rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia

bezpieczeństwa ?

 

Wnioski i rekomendacje:

W celu poprawy respektowania przez uczniów norm społecznych oraz

ujednolicenia reakcji wszystkich pracowników szkoły na zachowanie uczniów w czasie

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole i poza jej terenem, należy wprowadzić

punktowy system oceniania zachowania ucznia. Stanie się on uniwersalnym

narzędziem do oceny pozytywnego i negatywnego postępowania uczniów.

 

Trzeba bardziej zaangażować uczniów we współtworzenie z nauczycielami regulaminów i

zasad zachowania oraz zachęcać ich, aby stali się pomysłodawcami spotkań z osobami,

które są dla nich autorytetem. Szkoła stara się, aby uczniowie rozwiązywali problemy

za pomocą mediacji. W tym celu koło sekretariatu umieszczono skrzynkę kontaktową.

Szkoła duże znaczenie przywiązuje do integracji uczniów, w tym celu

organizowane są corocznie, tygodniowe wspólne wyjazdy integracyjne dla uczniów od

klasy pierwszej podstawowej do III gimnazjum. Poza tym organizowane są głównie w

gimnazjum międzyklasowe, warsztatowe godziny wychowawcze, wycieczki i wyjścia

do kina, teatru.

W szkole w celu promowania aktywnej postawy

ucznia organizowane są cotygodniowe apele, na których nagradza się aktywnych i

prezentujących wysoką kulturę osobistą uczniów. Na koniec roku szkolnego

wyjątkowemu uczniowi/uczennicy przyznawany jest tytuł „Wzór do Naśladowania”.

Najprężniej działająca klasa otrzymuje Puchar Szkoły.

W przyszłości ze względu na niepełne korzystanie przez uczniów z

przysługujących im praw, należy zmodyfikować regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Wobec zaobserwowanych niepożądanych zjawisk podejmowane są doraźne działania,

zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki i programem wychowawczym szkoły. W

celu poprawy poczucia bezpieczeństwa uczniów należy zmodyfikować szkolny program

profilaktyki i program wychowawczy pod kątem obecnie występujących zjawisk.

Uczniowie w razie konieczności korzystają w szkole z natychmiastowej pomocy

pedagoga, który współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i z Miejskim

Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień. Stan bezpieczeństwa w szkole

nadzorują przeszkoleni koordynatorzy ds. bezpieczeństwa.

 

Jednocześnie pewna grupa rodziców wskazuje potrzebę

ożywienia współpracy między nimi a szkołą oraz zamieszczenia na tablicy

aktualności informacji, że na stronie internetowej szkoły, w "dokumentach do

pobrania" znajduje się obowiązujący w placówce Statut Szkoły, kodeksy,

regulaminy oraz procedury.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma