Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - I semestr 2010/2011

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkolne » Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - I semestr 2010/2011

 

 

 

SPRAWOZDANIE

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych

w  I semestrze roku szkolnego 2010/2011

 

 

Nadzór pedagogiczny w Publicznej szkole Podstawowej w Brudkach Starych prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru na rok szkolny 2010/2011.

 

 

Diagnozie pracy szkoły podlegały następujące dziedziny:

 

1.     Wyniki klasyfikacji i zachowania uczniów w I semestrze roku szkolnego 2010/2011.

2.     Działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze w poszczególnych klasach.

3.     Działalność organizacji szkolnych i zajęć pozalekcyjnych.

4.     Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:

-         realizacja programów nauczania,

-         prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej,

-         badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

-         obserwacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-         zadania wynikające ze wspomagania,

-         bezpieczeństwo uczniów,

-         wnioski ze sprawowanego nadzoru.

 

 

 

I. ANALIZA WYNIKÓW KLASYFIKACJI I ZACHOWANIA UCZNIÓW W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

Do klas I - VI oraz oddziału przedszkolnego uczęszcza 81 dzieci. W  pierwszym  semestrze  roku  szkolnego  2010/2011 klasyfikowanych zostało 67 uczniów co stanowi 100%. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 14 dzieci w tym 9 - sześciolatków i 5 pięciolatków.

Ogółem  w klasach IV - VI wystawiono  383  ocen, w  tym:  22  oceny  celujące, 137  ocen  bardzo  dobrych, 97  ocen  dobrych, 85  ocen  dostatecznych, 42  oceny  dopuszczające. Nie ma ocen niedostatecznych.

Wystawione  oceny w  roku  szkolnym  2010/2011, w I semestrze

 

2008/09                  2009/2010            2010/2011

cel                  2,9%                       4,7%                     5,7%                  + 1,0%

bdb                25,9%                     32,5%                   35,8%                 + 3,3%

db                 31,2%                     29,0%                   25,3%                 - 3,7%

dst                  28,7%                     25,9%                  22,2%                 - 3,7%

dop                  11,3%                      7,9%                  11,0%                + 3,1%

ndst                       0%                      0%                        0%                         0%

Porównanie wyników nauczania w latach 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011

 

 

Porównując ilość wystawionych ocen  celujących na przestrzeni trzech lat zauważa się wyraźny wzrostach liczby  od 2,9% do 5,7%. Podobnie widać znaczny przyrost ocen bardzo dobrych roku na rok, czyli od 25,9% w roku 2008/09, poprzez 32,5% w roku ubiegłym, do 35,8% aktualnie. Natomiast w zakresie ocen  dobrych i dostatecznych nastąpił spadek o 3,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Oceny dopuszczające były wystawiane częściej niż w roku 2009/2010 .

Najwięcej ocen celujących wystawiono z muzyki - 10 (w klasie IV - 6 , w klasie V - 4), z wychowania fizycznego 5 (klasa V - 3, klasa IV - 1, klasa VI - 1) z języka polskiego 2 (kl. IV i V), z historii - 3 (kl. IV) i języka angielskiego - 1 (kl. V). Z powyższej analizy wynika, iż nauczyciele coraz częściej dostrzegają i oceniają działania oraz umiejętności uczniów wykraczające poza program nauczania.

 

Wyniki nauczania w poszczególnych klasach przedstawiają się następująco:

 • W klasie IV uczniowie otrzymali: 12 ocen celujących, 66 ocen bardzo dobrych, 41 ocen dobrych, 28 ocen dostatecznych i 12 ocen dopuszczających,
 • W klasie V wystawiono: 9 ocen celujących, 46 bardzo dobrych, 36 dobrych, 41 dostatecznych, 20 dopuszczających
 • W klasie VI jest: 1 ocena celująca, 25 ocen bardzo dobrych , 20 dobrych , 17 dostatecznych , 9 dopuszczających.

Powyższe  zestawienia  ocen  dają  następujące  średnie  oceny  klas  IV - VI :

 

Klasa

 

Średnia  ocena  klasy

Średnia bez przedmiotów artystycznych ( 2010/11)

2008/2009

2009/2010

2010/11

IV

Ocena opisowa

Ocena opisowa

4,24

4,1

V

Ocena opisowa

4,1

3,9

3,5

VI

4,1

4,14

3,9

3,7

Śr. szkoły

3,9

4,0

4,0

-

Śr. bez przed

artystycznych

3,6

3,5

3,8

3,8

 

Z analizy średnich wyników  w poszczególnych klasach wynika, iż w roku ubiegłym najwyższa średnia wynosiła 4,1 w tym 4,24. Jak widać jest to najwyższa średnia na przestrzeni minionych lat. Ze średnich poszczególnych klas wynika średnia ocena szkoły  - 4,0 . Jest ona taka sama jak w roku ubiegłym.

 

 

Uczniowie  wyróżnieni  w  nauce.

 

 

 

Klasa  I        Julia Masłowska, Kacper Kadecki, Jakub Fiedorek

Klasa  II      Wiktoria Podrażka,  Jakub Podrażka, Klaudia Kozioł

Klasa  III     Kacper Kowalczyk,  Zuzanna Masłowska

Klasa  IV     Elżbieta Żochowska - 5,5

Klaudia Wójcik        - 5,2

Angelika Kania        - 5,0

Paulina Krupińska   - 5,0

Daniel Kosiński      - 5,0

Klasa V       Emilia Szczepańska - 5,3 (stypendium)

Klasa  VI     Kinga Podrażka       - 5,1 (stypendium)

 

 

 

 

W  zakresie  zachowania  wychowawcy  ogółem  wystawili :

 

Oceny

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Różnica

Wzorowe

25,0%

25%

21,1%

- 3,9%

Bardzo dobre

53,6%

50%

34,2%

- 15,8%

Dobre

10,7%

21,9%

28,9%

+ 7,0%

Poprawne

0%

3,1%

15,8%

+ 12,0%

Nieodpowiednie

10,7%

0%

0%

0%

 

Powyższe wyniki liczbowe przedstawia wykres słupkowy:

 

 

W porównaniu do roku ubiegłego zauważa się znaczny wzrost ocen poprawnych o 12,0% i ocen dobrych  o 7,0% przy jednoczesnym spadku ocen bardzo dobrych o 15,8% i wzorowych o 3,9%. Od trzech lat nie wystawiono ocen nieodpowiednich.

W  klasie IV liczącej 16 uczniów oceny wzorowe stanowią - 31%, oceny bardzo dobre - 12,5%, dobre - 44% i poprawne - 12,5%.

W klasie V wychowawca ocenił zachowanie uczniów bardzo dobrze w  7 przypadkach, co stanowi 50% , po 21,4% przypadło na oceny dobre i poprawne. Ocenę wzorową zachowania otrzymała 1 uczennica - 7,2%.

W klasie VI oceny wzorowych stanowią 25%, bardzo dobre - 50%, dobre i poprawne po 12,5%.

Frekwencja na przestrzeni 2 lat przedstawia się następująco:

 

 

2009/2010

2010/2011

Różnica

Miejsce

Klasa I

----

94,5%

-

II

Klasa II

92,3%

95,7%

+ 3,4%

I

Klasa III

91,8%

89,1%

- 2,7%

 

Klasa IV

88,3%

93,0%

+ 4,7%

III

Klasa V

85,3 %

88,2 %

- 2,9%

 

Klasa VI

92,5%

88,6%

- 3,9%

 

Średnia

89,6%

91,5%

+ 1,9%

 

 

Średnia  frekwencja  szkoły w roku ubiegłym wynosiła 89,6% Obecnie wynosi 91,5 %. Nastąpiła poprawa  w  stosunku  do  roku  ubiegłego  o  1,9%. W szkole nie wystąpiła zwiększona absencja chorobowa. W poszczególnych klasach są osoby ze 100% frekwencją. Należą do nich:

 

Klasa II   - Łukasz Gryczka, Rafał Karamuz,

Klasa III  - Kacper Kowalczyk

Klasa  IV - Łukasz Podrażka, Klaudia Wójcik, Elżbieta Żochowska

Klasa VI - Kinga Podrażka

 

II. ANALIZA I OCENA REALIZACJI DZIALAŃ WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

 

W sferze wychowania podjęto następujące działania:

 • Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wprowadziła i zaakceptowała zmiany w Programie wychowawczym szkoły na rok 2010/2011;
 • Wychowawcy klas na podstawie Programu wychowawczego i profilaktyki szkoły opracowali plany pracy wychowawczej dla poszczególnych grup uczniowskich;
 • Zadania określone na I sem. zostały zrealizowane ze szczególnym uwzględnieniem:

- zasad bezpieczeństwa na zajęciach, w drodze do szkoły, w domu, na podwórku,

- kształtowania nawyków dobrego zachowania i efektywnej współpracy,

- komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi,

- znajomości praw i obowiązków ucznia,

- rozwijania patriotyzmu i przywiązania do tradycji,

- ukazywania autorytetów i wzorców godnych naśladowania,

- rozróżniania i oceny postaw i zachowań własnych i innych ludzi;

 • Zorganizowano szereg zajęć profilaktycznych, pogadanek i wykładów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią. Przykładem są 2 spotkania z policjantem połączone z prezentacją multimedialną, praktyczne lekcje przechodzenia przez jezdnię;
 • Przeszkolono dwóch nauczycieli kształcenia zintegrowanego w zakresie pierwszej pomocy. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pozyskano materiały dydaktyczne dla uczniów, w tym podręczniki prezentujące zasady udzielania pierwszej pomocy i fantomy do ćwiczenia sztucznego oddychania. W I semestrze przeprowadzono po 3 godziny ćwiczeń praktycznych w klasach I i III. W II semestrze zajęcia będą prowadzone w klasie II.
 • Zdiagnozowano sytuację rodzinną uczniów w celu udzielenia pomocy materialnej osobom uczęszczającym do klas I - III w formie wyprawki szkolnej. Pomocą zostało objętych 12 uczniów, w tym 1 uczeń poza ogólnym trybem w związku ze specyficzną sytuacją rodzinną. Powyższa liczba stanowi 41,4%ogółu wszystkich uczniów klas I - III.
 • Uczniowie klas I - VI również otrzymali pomoc finansową w formie stypendium socjalnego oraz za wysokie wyniki w nauce - 2 uczniów.
 • 90% uczniów jest objętych dożywianiem (gorący posiłek) w tym 62% uczniów korzysta z pełnej refundacji prowadzonej przez GOPS, zaś 28% z częściowego dofinansowania przez Urząd Gminy w Wąsewie.
 • Kalendarz uroczystości szkolnych i współpracy ze środowiskiem został zrealizowany w całości przy ścisłej współpracy z rodzicami. Do wspólnie przygotowanych uroczystości należały: ślubowanie uczniów klasy pierwszej, pasowanie na przedszkolaka, andrzejki szkolne, mikołajki we wszystkich klasach, wigilia szkolna, choinka noworoczna, dzień babci i dziadka. Wspólne spotkania wielopokoleniowe pozwoliły na odbudowanie i zacieśnienie więzi rodzinnych na linii dziecko - rodzice, oraz wnuczkowie - dziadkowie - rodzice.
 • W zakresie współpracy z rodzicami wychowawcy systematycznie organizowali zebrania ogólne, których przeciętna ilość w semestrze wynosiła od 3 do 4 spotkań. Tematyka zebrań dotyczyła najczęściej zachowania dzieci w przedszkolu i w szkole, zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególnych etapach kształcenia, zapoznania z dokumentacją szkoły i wychowawcy klasy.

Wychowawcy systematycznie prowadzili pedagogizację rodziców w zakresie „Zagrożenia komputerowe", „Problem agresji i przemocy wśród uczniów", „Dopalacze".

Inną formą współpracy były pełnione dyżury nauczycieli w dni otwarte - pierwszy czwartek miesiąca, prowadzenie korespondencji za pośrednictwem zeszytu uwag, rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne. Przeciętna frekwencja rodziców na zebraniach była następująca: w klasie I - 91,4%, w klasie II - 89,7%, w klasie III - 60,7%, w klasie IV - 72,9% , w klasie V - 73,8%, w klasie VI - 66,7%.  Z powyższych danych liczbowych wynika średnia frekwencja - 75,9%.

 • Wszyscy wychowawcy dokonali analizy pracy wychowawczej i wyciągnęli wnioski do pracy na drugie półrocze. Są one następujące:

- kłaść większy nacisk na dyscyplinę i porządek w grupie,

- częściej korzystać z Sali komputerowej,

- zwracać uwagę na estetykę zeszytów uczniowskich i staranność pisma,

- doskonalić rozwiązywanie zadań tekstowych,

- integrować zespół klasowy poprzez organizowanie wspólnych imprez klasowych i szkolnych,

- kontynuować pracę nad poprawą relacji interpersonalnych w klasie,

- systematycznie i konsekwentnie rozliczać uczniów z zasad zawartych w umowach tzw. Kontraktach,

-         zachęcać uczniów do udziału w życiu szkoły.

 

III. ANALIZA I OCENA DZIALALNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLNYCH I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

Pracę wychowawców klasowych wspierały organizacje szkolne, funkcjonujące w szkole. Ich działalność była ściśle związana z realizacją kalendarza uroczystości szkolnych, programu wychowawczego oraz bieżących potrzeb szkoły. Po I semestrze opiekunowie poszczególnych organizacji złożyli sprawozdania z realizacji zadań podjętych na rok szkolny 2010/2011.

Samorząd Uczniowski , którego opiekunem jest Pani Alina Skłodowska działa w oparciu o Regulamin oraz Statut Szkoły. Funkcjonuje według demokratycznych zasad. Przeprowadza wybory zgodnie z ordynacją wyborczą. Realizuje zadania zainicjowane przez uczniów. Sprawuje opiekę nad salami lekcyjnymi. Prowadzi gazetkę ścienną Amikus oraz kąciki klasowe pod hasłem „Gratulujemy". W I semestrze uczniowie włączyli się do akcji charytatywnej „Góra grosza", zorganizowali dwie dyskoteki szkolne, przeprowadzili konkurs na świąteczną dekorację klasy oraz konkurs wiedzy pożarniczej.                                                                                                                      Mały Samorząd Uczniowski prowadzony przez Panią Krystynę Wyszyńską został utworzony po raz pierwszy w obecnym roku szkolnym. Ma na celu rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III. Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element modelowania współczesnej szkoły, ponieważ od najmłodszych lat przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.

Z opracowanego planu działalności MSU udało się zorganizować :

-         Dzień Chłopaka z licznymi konkursami dla kolegów,

-         Święto Pieczonego Ziemniaka z inscenizacją pt. „ Niech żyje Król Ziemniak" połączoną z degustacją frytek,

-         trzy edycje konkursu dla najmłodszych „Mam talent"

-         szkolne niespodzianki mikołajkowe,

-         gwiazdkowe niespodzianki i życzenia z okazji Bożego Narodzenia,

-         Dzień Babci i Dziadka wspólny dla klas O-III,

-    zabawę karnawałową z „balonikowymi konkursami".

Większość uczniów odpowiedzialnie i dużym zaangażowaniem udziela się na rzecz społeczności - klasy, szkoły, środowiska. Wczesne przygotowywanie uczniów oraz podejmowanie  inicjatyw kształcą model ucznia aktywnego, umiejętnie pracującego w zespole i  zmierzają do podniesienia jakości pracy szkoły.

Spółdzielnia Uczniowska działająca w Szkole Podstawowej w Brudkach Starych prowadzona jest przez uczniów naszej szkoły. Opiekunem jest Wiesława Kaczyńska przy współudziale p. Krystyny Wyszyńskiej. Sklepik szkolny oferuje uczniom po atrakcyjnych cenach wszystkie potrzebne artykuły szkolne i papiernicze. Dodatkowo, aby zadbać o drugie śniadanie zaopatruje wszystkich chętnych w świeże bułeczki lub pączki oraz napoje i słodycze.

Sprzedawcami są uczniowie, którzy mają za zadanie układanie i porządkowanie towaru. Pracują według grafiku na każdej przerwie. Praca w Spółdzielni daje im ogromną satysfakcję, czują się wyróżnieni.  Cieszy ich zaufanie dorosłych. Dochód ze sprzedaży towarów jest w całości przeznaczony na potrzeby szkoły i uczniów.

Opiekunem SKO jest Pani Katarzyna Kryspin. Organizacja zrzesza wszystkich uczniów. We wrześniu wznowiono współpracę z BS w Wasewie. W trakcie minionego semestru członkowie SKO uczestniczyli w konkursach poświeconych oszczędzaniu. Do najciekawszych należą: konkursy plastyczne np. „Bank za sto lat", konkursy literackie np. „Oszczędzanie w powiedzeniach i w wierszach", konkurs plastyczno - techniczny „Pieniążkowa ozdoba choinkowa", konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem: „Historia pieniądza", „Banki w Polsce", „Pieniądze na świecie". Uczniowie wzięli udział w akcji zbiórka baterii pod hasłem „Nasza misja - mniejsza emisja", w zbiórce makulatury. W trakcie trwania I semestru odbywały się systematycznie apele poświęcone oszczędzaniu, na których propagowano zalety oszczędzania, ogłaszane były wyniki konkursów szkolnych. Ogółem w ciągu I semestru uczniowie zaoszczędzili 6449,00 zł. Najlepiej zbierała pieniądze klasa czwarta - 2705,00 zł oraz klasa druga - 2170,00 zł.

Biblioteka szkolna funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu. Z wypożyczalni korzysta 63 uczniów. Średnia wypożyczeń na jednego ucznia w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:

- klasa I   -   53 wypożyczeń, średnio - 5,9 książki

- klasa II  - 147 wypożyczeń, średnio - 11,3 książki

- klasa III - 45 wypożyczeń, średnio   - 6,4 książki

- klasa IV - 119 wypożyczeń, średnio - 7,4 książki

- klasa V  - 53 wypożyczeń, średnio    - 3,8 książki

- klasa VI - 143 wypożyczeń, średnio - 17,9 książki

Raz w miesiącu nauczyciele - wychowawcy byli informowani pisemnie o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

Zajęcia logopedyczne - prowadzone przez Panią I. Zalewką, odbywają się dwa razy w tygodniu. Są organizowane dla .....uczniów z następującymi wadami wymowy: seplenienie międzyzębowe głosek szeregu szumiącego, syczącego, ciszącego; rotacyzm; pararotacyzm; nieutrwalona artykulacja głosek syczących , szumiących; nieprawidłowe oddychanie. Celem  terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. Terapię logopedyczną zakończyło 2 osoby, u pozostałych konieczne jest kontynuowanie  zajęć specjalistycznych.

Swoje umiejętności oraz wiedzę uczniowie mogą wykorzystywać, reprezentując szkołę podczas różnych konkursów i zawodów sportowych. Między innymi wzięli oni udział w konkursach wiedzy z języka polskiego, matematyki, przyrody organizowanych przez KO.  15 uczniów sprawdziło swoje możliwości w ogólnopolskim konkursie matematycznym - Multitest, w tym uczennica E. Żochowska otrzymała wyróżnienie. Młodzież bardzo chętnie brała udział w zawodach sportowych. Szczególnie wysokie wyniki osiągnięto:

- w piłce nożnej chłopców - I miejsce w gminie,

- w Turnieju „Orlik" o puchar Premiera D. Tuska - I m. w gminie , IV w powiecie,

- w tenisie stołowym chłopców - I m. w gminie.

Pozostałe wyniki wykazano w załączonych zestawieniach.

Baza szkoły w minionym roku kalendarzowym powiększyła się o:

- nowe gazetki ścienne w dwóch salach lekcyjnych (oddział przedszkolny i klasa III),

- 4 komplety klocków konstrukcyjnych do oddziału przedszkolnego,  zabawki,

- wykładzinę dywanową do klasy II,

- 6 regulowanych stolików uczniowskich oraz 12 krzeseł

- telefon-faks,

Nowy rok szkolny uczniowie klasy przedszkolnej, klasy piątej i szóstej rozpoczęli w odnowionych salach lekcyjnych. Pomalowany został pokój nauczycielski oraz lamperia na korytarzu szkolnym.

 

IV. WNIOSKI WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły sprawowanego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324) przeprowadziłam:

 • Organizację ewaluacji wewnętrznej celem wykorzystania jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły;
 • Kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa oświatowego;
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji powierzonych im zadań.

W bieżącym roku szkolnym powołane zespoły ewaluacyjne prowadzą badania w zaplanowanym zakresie, tzn.:

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej;

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu .....

3.4. Rodzice są partnerami Szkoły

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Po określeniu problematyki ewaluacji, zostały opracowane projekty organizacji ewaluacji włącznie z harmonogramami działań.

Pierwszy  zespół z przewodniczącą Panią Hanną Masłowską  przeprowadził ewaluację wewnętrzną zgodnie z opracowanym harmonogramem i zapisanymi ramami czasowymi w zakresie wymagania 2.2. Na potrzeby posiedzenia  rady pedagogicznej sporządził pisemne sprawozdanie z wykonanych zadań, które przedstawiono zebranym. Ze sprawozdania wynika, iż dokonano przydziału zadań członkom zespołu, ustalono dobór metod badawczych, przygotowano narzędzia badań, przeprowadzono badania i opracowano ich analizę. Pozostało tylko sporządzenie raportu.

W ramach kontroli przestrzegania prawa w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, zgodnie z zawartymi planie nadzoru zadaniami, zostały przeprowadzone:

-   kontrole dokumentacji przebiegu nauczania,

-   kontrola systematyczności oceniania uczniów,

- kontrola prawidłowości dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,

-   kontrola dokumentacji przebiegu realizacji podstawy programowej,

- kontrola stosowania trybu wystawiania ocen śródokresowych, w tym systematyczność oceniania,

-   kontrola dokumentacji szkolnej.

Na podstawie przeglądu dokumentacji można stwierdzić, iż w poprzednim roku szkolnym wszyscy nauczyciele złożyli wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania poszczególnych przedmiotów. Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i decyzją dyrektora szkoły wpisane do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 2010/2011. Po I semestrze wszyscy nauczyciele złożyli pisemną informację o ocenie realizowanego programu nauczania.

W klasach O - III wybrane  programy otrzymały pozytywną opinię od poszczególnych nauczycieli.

Programy nauczania przedmiotów w klasach IV - VI są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, treści zostały zrealizowane w I semestrze.

Nauczyciele uczący w klasach I - II systematycznie monitorują liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych edukacji - dokumentują  to w dziennikach - numery poszczególnych zajęć są wpisywane na bieżąco.

Systematyczne przeglądy dzienników lekcyjnych pozwoliły na wydanie opinii, iż nauczyciele systematycznie oceniają uczniów, liczba ocen jest wystarczająca do obiektywnej oceny semestralnej. Rodzice zostali zapoznani z propozycjami ocen semestralnych na piśmie. Nie było zastrzeżeń i wniosków o zmianę oceny.

Sposób prowadzenia dokumentacji nauczycielskiej nie budził zastrzeżeń, nauczyciele usuwali usterki w wyznaczonych terminach.

W zakresie przestrzegania prawa oświatowego przeprowadzono kontrolę realizacji godzin „karcianych", które nauczyciele prowadzili z przeznaczeniem na: -zajęcia opieki świetlicowej 8 godz.

- zajęcia z komputerem - 2 godz.

- zajęcia artystyczne w klasie I - 1 godz.

- chór szkolny - 1 godz.

- koło historyczne - 1 godz.

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w kl. VI - 2 godz.

- zajęcia języka angielskiego dla „O"

Wszyscy nauczyciele udokumentowali prowadzone zajęcia w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, monitorowali obecność uczniów, zrealizowali w 100% określoną rozporządzeniem liczbę zajęć.

W zakresie monitorowania postępów uczniów nauce nauczyciele wykorzystywali wyniki diagnozy wstępnej do planowania pracy na cały rok .

Po I semestrze została przeprowadzona analiza wyników nauczania i zachowania w odniesieniu do roku ubiegłego i tej samej grupy dzieci. Wyniki  multimedialnej oraz uczniom na apelu.

Przeprowadzono również badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniowskich

w następujących grupach:

- klasa II - edukacja matematyczna

- klasa IV - przyroda i język polski

- klasa V - historia i matematyka.

Wszyscy nauczyciele dokonali na piśmie analizy wyników przeprowadzonych sprawdzianów. Ze złożonych sprawozdań wynika, że:

1) badanie umiejętności matematycznych w klasie II -  86,6% poprawnie wykonanych zadań, wniosek - należy doskonalić technikę rozwiązywania zadań tekstowych;

2) sprawdzian z przyrody w klasie IV - średnia 4,6 - uczniowie potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, posiadają umiejętność logicznego myślenia;

3) język polski w klasie IV - średnia 3,5 - umiejętność czytania opanowana w  60,9% , pisania w 56,3%, rozumowania w 72,9%;

4) historia w klasie V - średnia ocena 2,8; uczniowie mają trudności w rozumieniu pojęć związanych ze starożytnością. Bardzo dobrze, natomiast uzupełniają tekst z lukami, znają starożytne państwa i ich osiągnięcia.

5) matematyka w klasie V - średnia ocena sprawdzianu 2,8 jest o 0,1 niższa niż średnia ocena z przedmiotu na semestr (2,9). Utrwalać należy działania łączne na liczbach naturalnych i ułamkowych  z uwzględnieniem kolejności działań oraz działania na ułamkach zwykłych.

6) matematyka klasa VI - średnia ocena sprawdzianu 3,3 jest zgodna ze średnią oceną z przedmiotu na semestr (3,3). W dalszej pracy należy doskonalić  umiejętność rozwiązywania zadań typu prędkość - droga - czas, utrwalać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zamianę ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie.

W zakresie przygotowania uczniów klasy szóstej do pisania sprawdzianu kompetencji przeprowadzono:

-         zebranie informacyjne dla rodziców, w celu zapoznania ich z zasadami przygotowania uczniów o sprawdzianu,

-         nauczyciel współpracowali ze sobą w celu solidnego przygotowania uczniów do sprawdzianu,

-         systematycznie prowadzono zajęcia dodatkowe z języka polskiego i matematyki,

-         w I semestrze uczniowie przeprowadzono 5 sprawdzianów kompetencji, które zostały omówione. Wyjaśniono trudności, przedstawiono poprawne rozwiązania. Sprawdzono tempo pracy uczniów. Porównano wyniki pod względem ilościowym i jakościowym. (wg załącznika)

-         w celu poprawy indywidualnych wyników sprawdzianu wdrożono program naprawczy.

Do monitorowania frekwencji w poszczególnych klasach wykorzystano „Arkusz monitringu nieobecności". Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że uczniowie dobrze uczęszczają do szkoły i nie wagarują. Wszystkie nieobecności w poszczególnych klasach zostały usprawiedliwione przez rodziców. Średnia frekwencja szkoły po I semestrze wyniosła 91,5%. (wg. załącznika)

W ramach kontroli wewnętrznej  w I semestrze zrealizowano harmonogram obserwacji wg. ustalonych celów ogólnych i szczegółowych hospitacji. Dyrektor szkoły przeprowadziła ogółem 8 hospitacji, w tym 5 hospitacji  zajęć lekcyjnych. Wynika z nich, że nauczyciele właściwie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, plany wynikowe są zgodne z zapisami podstawy programowej. Nauczyciela stosują różne metody pracy, w tym aktywizujące, wykorzystują szeroki wachlarz ćwiczeń doskonalących podstawowe umiejętności typu: rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji. Tempo pracy na obserwowanych lekcjach było szybkie, uczniowie brali czynny udział i byli aktywni. W miarę potrzeb nauczyciele wykorzystywali w procesie lekcyjnym techniki komputerowe.

Przy organizowaniu uroczystości oraz imprez ogólnoszkolnych nauczyciele współpracowali ze sobą, rozdzielali między siebie zadania w zależności od  posiadanych umiejętności i predyspozycji. Uroczystości były ciekawe i sprawnie przeprowadzone. Wykonane dekoracje dobrane tematycznie do hasła przewodniego uroczystości.

Zadania wynikające ze wspomagania dotyczyły organizowania szkoleń wewnętrznych zgodnie z harmonogramem posiedzeń rady pedagogicznej. W minionym semestrze skupiały się na zmianach w prawie oświatowym oraz ewaluacji wewnętrznej. Szczegółowa tematyka  zebrań była poświęcona:

- organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w nowym roku szkolnym 2010/2011;

- omówieniu planu nadzoru pedagogicznego na rok 2010/2011;

- analizie wyników sprawdzianu kompetencji i wykorzystaniu ich do podnoszenia efektów kształcenia;

- ewaluacji wewnętrznej, która jest szansą na jakościowy rozwój szkoły;

- klasyfikacji i zatwierdzeniu ocen z przedmiotów i zachowania.

Na bieżąco realizowane są zagadnienia z rocznego planu pracy szkoły . Szkoła wypełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki. Potwierdzają to kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne. Cała społeczność szkolna dba o ład, czystość i estetykę swoich pomieszczeń. Obiekty szkolne, ich wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp. Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. Świadczy o tym brak wypadków dzieci i pracowników na terenie szkoły.

Wnioski ze sprawowanego nadzoru :

-         dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,

-         upowszechniać osiągnięcia uczniów,

-         w dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki, zapewniać uczniom i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.

 

Opracowała:

Dyrektor szkoły - Mirosława Rosińska

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma